SCSI – (pronounced “scuzzy”)  https://en.wikipedia.org/wiki/SCSI.